Pokyny pro soutěžící

Pokyny k písemné verzi

Délka textu příspěvku v písemné podobě může být maximálně 15 normostran (včetně seznamu literatury a poznámek pod čarou, formát citačního úzu podle časopisu Slovo a slovesnost; případné přílohy se nezapočítávají do limitu 15 normostran). Elektronickou verzi příspěvku pošlete nejpozději do středy 24. 4. 2019 do 20:00 na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz, připojte informaci o svém oboru, ročníku studia a základní součásti, katedře (ústavu), kterou reprezentujete. Zasláním svého příspěvku se přihlašujete do soutěže a vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním písemné verze příspěvku před soutěží na těchto webových stránkách. Vytištěné verze příspěvků se neodevzdávají.

Pokyny k ústní prezentaci

Ústní prezentace je omezena časovým limitem 15 minut. Prezentující musí mít prezentaci v PowerPointu a může v případě potřeby využít i handoutů. Po každé prezentaci bude následovat zhruba deseti- až patnáctiminutová diskuze; napřed se dotazují členové poroty, pak kdokoli z publika. K dispozici bude internetové připojení, prezentaci je možné si nahrát do počítače v místnosti před začátkem soutěže.

Porota se opírá o následující hodnoticí kritéria:

  1. původnost tématu,
  2. teoreticko-metodologické východisko, reflexe jeho výhod a limitů,
  3. formální a obsahová podoba písemné verze (úroveň formálního zpracování včetně pravopisu, formulační a analytické schopnosti, interpretace výsledků, závěry),
  4. ústní prezentace (prezentace v PowerPointu),
  5. ústní projev, rétorické schopnosti, způsob vystupování,
  6. schopnost formulovat stanoviska a přesvědčivě argumentovat v diskuzi, schopnost reakce na otázky a připomínky poroty a širší akademické obce.

Po skončení ústních prezentací se porota krátce sejde k poradě a po součtu bodování vyhlásí výsledky. Soutěžící na medailových pozicích dostanou diplomy, porota může dále udělit čestné uznání.

Úvod > Pokyny pro soutěžící