Pokyny pro soutěžící

Pokyny k písemné verzi

Délka textu příspěvku v písemné podobě může být maximálně 15 normostran (včetně seznamu literatury a poznámek pod čarou, formát citačního úzu podle časopisu Slovo a slovesnost; případné přílohy se nezapočítávají do limitu 15 normostran). Elektronickou verzi příspěvku pošlete nejpozději do pátku 19. 4. 2024 do 20:00 na adresu: robert.dittmann@ff.cuni.cz, připojte informaci o svém oboru, ročníku studia a základní součásti, katedře (ústavu) kterou reprezentujete. Zasláním svého příspěvku se přihlašujete do soutěže a vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním písemné verze příspěvku před soutěží na těchto webových stránkách.

Pokyny k ústní prezentaci

Ústní prezentace je omezena časovým limitem 15 minut. Prezentující musí mít prezentaci v PowerPointu a může v případě potřeby využít i handoutů. Po každé prezentaci bude následovat zhruba 10-15 minutová diskuse; napřed se dotazují členové poroty, pak kdokoli z publika.

Porota se opírá o následující hodnoticí kritéria:

– původnost tématu,
– teoreticko-metodologické východisko, reflexe jeho výhod a limitů,
– formální a obsahová podoba písemné verze (úroveň formálního zpracování včetně pravopisu, formulační a analytické schopnosti, interpretace výsledků, závěry),
– ústní prezentace (prezentace v PowerPointu),
– ústní projev, rétorické schopnosti, způsob vystupování,
– schopnost formulovat stanoviska a přesvědčivě argumentovat v diskuzi, schopnost reakce na otázky a připomínky poroty a širší akademické obce.

Úvod > Pokyny pro soutěžící