Minulé ročníky

2023

Anna Staňková Negation in Czech polar questions 176 1.
Michael Vilímek The False Perception of Native Etymology Among Vietnamese Speakers 150 2.
Jana Müllerová Kolísání rodu vybraných substantiv ve francouzštině (příloha práce) 148 3.
Anna Benešová Analýza užití předložkových spojení s časovým významem na základě žákovských korpusů češtiny 140 čestné uznání
Daniela Kořánová Left branch extraction and basic word order in Czech 147
Filip Novák „Ty si ale hérečka!“ Poznámka k hranicím urážky z pohledu herecké zkušenosti 131

2022

Lucie Jarůšková obecná lingvistika / hispanistika (NMgr.) Vliv bilingvismu na jazykově podmíněné sociální preference u dětí 159 1.
Karolína Svatoňová anglistika – amerikanistika (Bc.) The Dialects of New England and their historical development on the backdrop of the British influence 141 2.
Albert Maršík český jazyk a literatura (Bc.) Determinace v terminologii Louise Hjelmsleva 105 3.

2021

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Eva Nováková čeština v komunikaci neslyšících Jmenné znaky politiků v českém znakovém jazyce 185 1.
Albert Maršík český jazyk a literatura Možnosti recepce multimodálních mediálních objektů v internetové komunikaci 140 2.

Askar Akayev

bohemistika pro cizince Neologismy a okazionalismy v češtině vzniklé v době koronavirové epidemie 133 3.

2020

Soutěž se v roce 2020 nekonala.

2019

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Hana Hledíková anglistika – amerikanistika / český jazyk a literatura Prosodic Phrasing in Good Public Speakers in Czech and English 195 1.
Světlana Müllerová anglistika –amerikanistika The Collocations of Old English Adjectives and of Their Middle English Counterparts Borrowed from Old Norse (Kolokace staroanglických adjektiv a jejich protikladů ve střední angličtině přijatých ze staroseverštiny) 185 2.
Barbora Genserová český jazyk a literatura / německý jazyk a literatura Konstrukce nepotřebovat+ infinitiv ve významu ‚není nutné, abych‘ 169 3.
Další účastníci v abecedním pořadí (čestná uznání):
Jméno studenta Obor Název práce
Veronika Hubinová anglistika–amerikanistika Kohezní prostředky v textu a jejich protějšky v hudbě
Ondřej Lát český jazyk a literatura Anglické infinitivní postmodifikátory a jejich překladové ekvivalenty v češtině
Anastazia Rozhkova český jazyk – specializační studium Faktory ovlivňující způsob zaznamenání diftongizace ó > uo v Bibli drážďanské

2018

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Ondřej Batka český jazyk a literatura Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově 124
1.
Josef Vysoký ruský jazyk a literatura Češi, Rusové a zvířata. Srovnání český a ruských negativně expresivních jednoslovných výrazů formálně spojených s pojmenováním zvířat 119 2.

2017

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Karolína Lipská francouzská filologie Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině 142 2.
Tomáš Musil filozofie Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka 130 3.
Alžběta Růžičková fonetika Strategie maskování hlasu u českých mluvčích 145 1.
Zpráva o účasti zástupkyň FF UK na celostátním kole soutěže

 

Úvod > Minulé ročníky